വെട്ടു കേക്ക് ഇനി എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം/vettu cake recipe/Split cake/Recipe No:87

author Ammu's CookBook   4 month ago
438,113 views

0 Like   0 Dislike

ഇപ്പോള്‍ തന്നെ ചെയ്തു നൊക്കൂ മടക്ക്‌/Kaaja/മടക്ക്‌ Seva

വെട്ടു കേക്ക് ഇനി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ |Vettu Cake| Mutta Cake| Split Cake|...

#bincyskitchen#vettucake How to make Traditional Kerala Tea Time Snack called Vettu Cake / Split Cake / Cut Cake /Fried Cake !! Ingredients : http://bincyskitchen.blogspot.com/2018/07/vettu-cake.html Follow Bincy's Kitchen on Instagram : https://www.instagram.com/p/BeIFKMAHT6i/ Facebook: https://www.facebook.com/Bincyskitchen/ Music : https://www.bensound.com/

Vettu cake/ mutta cake/ ചായക്കടയിൽ നിന്നും കഴിക്കുന്ന അതേ രുചിയോടുക...

Maida( all purpose flour) 500 gram + 5 tbsp Sugar 400 gram Egg 4 nos Ghee 2 tbsp Cardamom powder 1/4 teaspoon Coconut oil for deep fry Baking soda 1/4 teaspoon

ബാക്കി വരുന്ന ചോറ് കൊണ്ട് നല്ല കറുമുറാ മുറുക്ക്‌| MURUKKU Episode...

ngredients : Cooked rice - 1 cup Rice flour - 1 cup Cumin seeds - 3/4 tbsp Black sesame seeds - 1/2 tbsp Asafoetida / Hing - 1/4 tsp Salt Oil - 1 tbsp Oil - For deep frying Method: Grind cooked rice and rice flour in batches without adding water. Transfer it to a wide bowl. You should be able to make a smooth ball out of it. That is the right consistency. Add cumin seeds, black sesame seeds, asafoetida , salt and 1 tbsp oil and make a soft dough out of it. Let it rest for 10 minutes. Use the star nozzle in the idiyappam press. Fill the press with the dough and press it as a straight line on to a wooden board. Carefully make spiral shape out of the pressed dough. Slightly press the open end towards the inner layer. Repeat it for the rest for the dough. Heat oil in a pan and gently transfer the shaped dough to the hot oil. Fry til golden on both sides. Fry in batches. Enjoy!

കറുത്ത ഹല്‍വ എങ്ങനെ രുചികരമായി വീട്ടില്‍ തയ്യാറാക്കാം|...

Ingredients: Raw rice / Pachari / Sona Masoori rice – ½ kg (Soaked for 2 hrs) Jaggery – 1 kg (Choose dark variety) Coconut milk* – Milk of 2 big coconuts Ghee – 1 cup Cashew nuts – A handful Cardamom – To taste (Powdered) Steps: Grind rice to a smooth paste. (Alternatively, you can finely powder the rice.) Melt jaggery in 1½ cup water. Strain the jaggery syrup, if it has any impurities. Let it cool. Add rice paste (or rice powder), coconut milk and cooled jaggery syrup to a heavy bottomed pan. Mix well. Turn on the stove. Keep stirring continuously and bring it to boil. It starts to thicken in 10 minutes. Keep adding ghee in batches in between. Reduce the flame when you add ghee to avoid spilling. Then increase the flame and keep stirring. After almost 45 minutes, add powdered cardamom and cashew nuts. It took me around 1½ hours to get this done. Remember to stir the whole time. Cook for another 30 minutes once the ghee starts to separate. Switch off once the mixture thickens well. Stir for another 5 minutes. Transfer the hot mixture to a pan lined with butter paper. Smoothen the surface. Let it rest for a day. Cut and enjoy the melt in the mouth black halwa. Notes: -Extract milk thrice (first, second and third milk) from coconut adding lukewarm water. -You can add half ghee and half coconut oil, if you prefer. -This can be stored at room temperature for up to 2 weeks. Dates Halwa - http://y2u.be/YuF_tfV8vHY Kumbalanga Halwa - http://y2u.be/XsaiAMutSYE Mango Halwa - http://y2u.be/HdhqhO6h0s0 Banana Halwa - http://y2u.be/my6tiW0LsLs Karachi Halwa - http://y2u.be/axrzKr57rfo Thirunelveli Halwa - http://y2u.be/adH2xhWy2tM Mia Kitchen Beginner's cooking channel - https://www.youtube.com/channel/UCvrKA2V99QpgpeS7UPIPA_Q Follow me on Facebook - https://www.facebook.com/MiaasKitchen/ Twitter - https://twitter.com/KitchenMia Mail me - miakitchen2014@gmail.com iOS App - https://itunes.apple.com/us/app/mia-kitchen/id1348204794 Android App - https://play.google.com/store/apps/details?id=xyz.appmaker.miakitchen

#Ammuscookbook
Visit Our Website : www.ammuscookbook.com

Please do follow Ammus CookBook on Facebook page :
https://www.facebook.com/ammuscookbook/

Follow Ammu's CookBook on Instagram :https://www.instagram.com/ammuscookbook/

Music : https://www.bensound.com0

Comments for video: